Club van 100

Lid worden van de Club van 100 De Club van 100, opgericht op 1 juli 2019, heeft ten doel het financieel ondersteunen van sv Alphen voor het aflossen van de hypotheek en bekostigen van investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden , waarbij de focus op de jeugden de vrijwilligers ligt. Vanwege de brand die wij gehad hebben waarbij een groot deel van onze accommodatie verwoest was hebben wij geen activiteiten kunnen houden waardoor wij inkomstenderving hadden. Alle onkosten liepen door en wij zitten nu financieel erg krap. Vandaar dat de club van 100 in het leven is geroepen. In onze entreeruimte daar worden alle leden doormiddel van een bordje aan de “Fame of 100” geplaatst. Wil jij je aanmelden voor de Club van 100? Vul dan hieronder het aanmeldformulier in en stuur het naar ons op of mail het door. Algemeen reglement 1. Lidmaatschap Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 100,- te betalen. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Wanneer je lid wordt na 1 augustus, bedraagt de bijdrage voor het lopende jaar € 50,-.De Club van 100 zal maximaal 100 leden hebben. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.Ook leden van de sv Alphen kunnen lid worden van de club van 100. 2. Wat krijgt een lid ervoor terug  Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op de “Fame of 100” in de entreeruimte en een vermelding op de website op de pagina Leden van de Club van 100. De Club van 100 zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de leden van de Club van 100. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven. 3. Financiën  De geldmiddelen van de Club van 100 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele donateurs. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 100,-.De jaarlijkse bijdragen worden in de eerste week van het kalenderjaar per machtiging geïncasseerd van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Alle financiële handelingen lopen via de sponsor commissie van sv Alphen. 4. Verzoek tot sponsoring  Ieder lid van de Club van 100 en ieder lid van sv Alphen kan een sponsor aanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend, of per mail aan clubvan100@svalphen.nl, voorzien van argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt. Toewijzing van gelden kan via een verzoek tot sponsoring, maar ook kunnen gelden jaarlijks gereserveerd worden (bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar voor een jeugdtrainer of materiaal voor de jeugd opleiding). De sponsor commissie beoordeelt de aanvraag en het Bestuur neemt in overleg met de commissie de beslissing over eventuele honorering van de aanvraag. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor sv Alphen en waarvoor binnen sv Alphen geen budget beschikbaar is c.q. een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur. In bijzondere situaties beslist het Bestuur na overleg met de Commissie. 5. Beheer  De dagelijkse gang van zaken wordt door de sponsor commissie uitgevoerd. De commissie is belast met het beheren van de Club van 100: administreren, behandelen van aanvragen, voordracht richting het Bestuur voor het toewijzen van gelden en al het andere wat ter tafel komt betreffende de Club van 100. De sponsor commissie bestaat uit ten minste twee personen, met ieder een gelijke stemverhouding. Leden van de commissie worden door het Bestuur van sv Alphen aangewezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur van sv Alphen. Jaarlijks wordt ten minste één keer schriftelijk verslag gedaan aan de leden van de club van 100, van over de activiteiten en de inkomsten en uitgaven. De gang van zaken zal ook op de website te volgen zijn. 6. Opzegging  Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer: Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt. Opzegging gebeurt schriftelijk, met een opzegtermijn van een maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Bij opzegging wordt er geen restitutie gedaan van de contributie.
Wij zijn erg blij als wij u mogen noteren als lid van de sv Alphen.                                                                       
Het Bestuur
Commissie van de Club van 100